Finanse

Inwestycje alternatywne, czyli zysk i niezależność od wahań rynkowych

Inwestycje alternatywne, czyli zysk i niezależność od wahań rynkowych
Inwestycje alternatywne, czyli zysk i niezależność od wahań rynkowych

Ze względu na obecne bardzo niskie oprocentowanie lokat bankowych oraz niewiele większą zyskowność obligacji skarbowych, klienci zainteresowani efektywnym inwestowaniem swojego kapitału są de facto zmuszeni, aby szukać różnego rodzaju rozwiązań alternatywnych. Jeszcze kilka lat temu sprawa przedstawiała się w tym zakresie zdecydowanie prościej. Przede wszystkim, inflacja utrzymywała się na niskich poziomach, co powodowało, że nawet lokata lub jednostki uczestnictwa w OSP były w stanie przynosić pewne zyski. Na dodatek, sytuacja na światowych rynkach finansowych nierzadko pozwalała na skuteczne lokowanie środków we własnym zakresie chociażby w funduszach inwestycyjnych.

Na chwilę obecną jednak oba te warianty nie przedstawiają się szczególnie zachęcająco. Z jednej bowiem strony zyski z tytułu standardowych narzędzi(lokaty, OSP) przeważnie nawet nie są w stanie zrównoważyć inflacji, nie mówiąc o jakimkolwiek pomnażaniu kapitału. Z drugiej natomiast strony wahania na światowych rynkach sprawiają, że również samodzielne inwestowanie w TFI bardzo często kończy się dla inwestora stratami. 

Warto więc przyjrzeć się możliwościom, jakie oferują nam inwestycje alternatywne.

Czym są inwestycje alternatywne?

Sam termin inwestycji alternatywnych nie ma rzecz jasna precyzyjnie określonej grupy desygnatów. Co do zasady przyjmuje się, że określenie to denominuje wszystkie te formy lokowania kapitału, które w danych realiach finansowych stanowią atrakcyjną alternatywę dla niezbyt zyskownych wariantów standardowego lokowania oszczędności. Przez inwestycje alternatywne rozumiemy więc między innymi:

  • Inwestowanie w waluty obce.
  • Inwestowanie w metale szlachetne.
  • Inwestycje w diamenty(nie należy mylić tej formy z lokowaniem środków np. w złoto fizyczne, ponieważ inwestycje w diamenty rządzą się swoją własną specyfiką).
  • Inwestycje w dzieła sztuki.
  • Określone formy lokowania środków w funduszach inwestycyjnych.
  • Nieruchomości.
  • Zbiory kolekcjonerskie.
  • Trunki.

Jak więc widać, pojęcie inwestycji alternatywnych de facto odnosi się co całego spektrum rozwiązań o naprawdę różnej specyfice oraz zupełnie odmiennym poziomie ryzyka. O ile bowiem na przykład lokowanie środków w złoto fizyczne jawi się jako dosyć bezpieczna forma przynajmniej w zakresie ochrony kapitału, o tyle w żaden sposób nie można powiedzieć tego samego chociażby na temat walut obcych. Istnieje jednak również druga strona medalu. Złoto raczej nie przyniesie nam istotnych zysków w krótkiej perspektywie, za to wspominane waluty obce jak najbardziej mogą sprawdzić się w tym zakresie.

Należy więc wyprowadzić z tego faktu dwa podstawowe wnioski o zasadniczym znaczeniu. Przede wszystkim, portfel inwestora lokującego środki w szeroko pojęte inwestycje alternatywne zawsze i bez wyjątku powinien być umiejętnie, a najlepiej profesjonalnie zbalansowany. Jedynie skuteczna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego umożliwi inwestorowi uzyskanie balansu pomiędzy z jednej strony zyskownością w krótkiej perspektywie, a z drugiej ochronie kapitału. Druga kwestia w sposób ścisły wiąże się z pierwszą a mianowicie: lokowanie kapitału w inwestycje alternatywne powinno odbywać się przy udziale profesjonalnych doradców inwestycyjnych. 

W internecie możemy napotkać naprawdę sporo tekstów zachęcających do inwestycji w złoto fizyczne. Problem? Przede wszystkim należy wiedzieć, w jakie dokładnie formy złota należy lokować środki oraz jak zabezpieczyć się np. przed ewentualnym oszustwem. Po drugie, nie należy nastawiać się na szybki zwrot inwestycji. Co więcej, w krótkiej perspektywie złoto inwestycyjne może przynieść nawet stratę, o ile inwestor pod wpływem np. szybkiego spadku wyceny Królewskiego Metalu postanowi sprzedać wszystkie posiadane przez siebie aktywa. Umiejętna dywersyfikacja portfela zapewnia więc inwestorowi nie tylko większą zyskowność inwestycji, ale również komfort związany z tym, że portfel inwestycyjny jako całość jest znacznie mniej podatny na różnego rodzaju wahania wartości poszczególnych aktywów.

Inwestycje alternatywne w Vienna Life

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że poza wymienionymi alternatywnymi formami lokowania kapitału połączonymi z fachowym doradztwem inwestycyjnym, do spektrum inwestycji alternatywnych zalicza się również tzw. portfele zarządzane. W tym wypadku klient lokuje posiadany przez siebie kapitał pod ciągłym nadzorem fachowców. Na podstawie profilu klienta ustalana jest wstępna strategia inwestycyjna. To jednak jeszcze nie wszystko. Istotą dobrych portfeli zarządzanych jest to, że zmiany w zakresie struktury portfela inwestycyjnego są realizowane na bieżąco przez specjalistów zajmujących się prowadzeniem finansów klienta.

Pozwala na to w sposób efektywny reagować na wydarzenie rynkowe a także antycypować poważniejsze tąpnięcia na światowych lub lokalnych rynkach. W ten sposób portfel zarządzany okazuje się znacznie bardziej odporny na wahania rynkowe w okresach bessy oraz znacznie bardziej zyskowny w okresach hossy, niż ma to miejsce w sytuacji samodzielnego lokowania kapitału w określone rodzaje aktywów.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!