Finanse

Jak zaoszczędzić na podatkach i opłatach dzięki IKE i IKZE

Jak zaoszczędzić na podatkach i opłatach dzięki IKE i IKZE
Jak zaoszczędzić na podatkach i opłatach dzięki IKE i IKZE

Wbrew pozorom, niskie oprocentowanie lokat bankowych lub też wysokie ryzyko związane z innymi formami lokowania kapitału wcale nie stanowią jedynego problemu dla osób, które są zainteresowane efektywnym gromadzeniem oszczędności. Inną istotną przeszkodę, która w znaczący sposób jest w stanie pomniejszać zyski z naszych inwestycji, stanowi oczywiście tzw. podatek Belki, czyli po prostu podatek od zysków kapitałowych.

Jak doskonale wiadomo, wysokość owego podatku wynosi 19%. Oznacza to po prostu tyle, że w odniesieniu do ogromnej większości instrumentów oszczędnościowych/inwestycyjnych, będziemy zmuszeni zwrócić fiskusowi niemal jedną piątą osiągniętych przez nas zysków.

Czy jednak istnieje jakaś metoda ominięcia tej swoistej pułapki? Ustawodawca oferuje taką możliwość. Mowa tutaj rzecz jasna o oszczędzaniu na emeryturę w ramach IKE oraz IKZE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zyski wypracowane w ramach tych dwóch systemów po spełnieniu określonych warunków są zwolnione od „podatku Belki”. To jednak jeszcze nie koniec istotnych zalet, jakie przedstawia możliwość lokowania kapitału w Indywidualnych Kontach Emerytalnych i/lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKE oraz IKZE: dlaczego warto?

W odróżnieniu od ogromnej większości innych dostępnych narzędzi inwestycyjnych, IKE oraz IKZE są systemami profilowanymi w ten sposób, aby osiągnąć precyzyjnie określony cel. Celem tym rzecz jasna jest gromadzenie kapitału, aby dodatkowo zabezpieczyć przysłowiową Jesień Życia. Biorąc jednak pod uwagę kondycję publicznego systemu ubezpieczeń społecznych można jednak zaryzykować twierdzenie, że IKE oraz IKZE mogą okazać się wręcz podstawą naszej emerytury, a nie dodatkiem do niej.

Podstawową zaletą obu tych systemów jest ich zbalansowany charakter. W przypadku renomowanych Towarzystw, jak Generali Investments TFI, polityka inwestycyjna ma na celu wypracowywanie względnie wysokich zysków jednak bez podejmowania większego ryzyka. Oznacza to, że portfel inwestycyjny programów IKE czy IKZE będzie w przeważającej większości składać się z aktywów o niskiej lub zerowej stopie ryzyka (lokaty bankowe, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, fundusze skarbowe lub fundusze papierów dłużnych). W celu wypracowania większego zysku w skali roku, pewną część stanowić będą także starannie selekcjonowane aktywa o bardziej ryzykownym charakterze. Przede wszystkim będą to więc jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o większej ekspozycji portfela na akcje spółek giełdowych. 

Dzięki takiej strukturze portfela inwestycyjnego roczna stopa zysku w ramach IKE oraz IKZE okazuje się wyraźnie wyższa, niż ma to miejsce w przypadku lokat lub obligacji. Należy przy tym mieć na uwadze kwestię, która została już zasygnalizowana wcześniej, a mianowicie możliwość zwolnienia od podatku Belki. Często jesteśmy przekonani, że 19% podatku od zysku kapitałowych „nie stanowi tragedii”. Rzeczywiście, w skali roku najczęściej dola fiskusa nie będzie jawić się jako kwota wyjątkowo pokaźna. Pamiętajmy jednak o tym, że pieniądze na emeryturę będziemy gromadzić nie przez jeden rok lub dwa, lecz na przestrzeni znacznie dłuższego okresu. Załóżmy, że w ramach oszczędzania na emeryturę nasz kapitał wypracuje zysk kształtujący się na poziomie 50-ciu tysięcy złotych. W takiej proporcji widzimy już w sposób wyraźny, że owe 19% podatku jak najbardziej ma znaczenie.

Poza polityką inwestycyjną, zrównoważonym oraz długofalowym charakterem inwestycyjnym, a także możliwością uniknięcia podatku od zysków kapitałowych, Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego przedstawiają również inne, niemniej istotne zalety. Mowa tutaj o wysokości opłat związanych chociażby z samym otworzeniem inwestycji oraz innych kosztów. Wystarczy rzut oka na ofertę Generali Investments TFI. 

Co w oczywisty sposób zwraca naszą uwagę? Oczywiście, brak opłaty za otworzenie inwestycji w ramach IKE lub IKZE. To prawda, że otworzenie lokaty bankowej lub konta oszczędnościowego także nie wymaga żadnej „prowizji”. W obecnych realiach zyski ze standardowych sposobów oszczędzania z ledwością są jednak w stanie zrównoważyć inflację. W przypadku funduszy inwestycyjnych niemal zawsze będziemy natomiast mieć do czynienia z prowizją za każdą wpłatę do funduszy. Prowizja taka przeważnie kształtuje się w granicach 1.5-4%. Oznacza to, że z każdych 10 tysięcy złotych ulokowanych w jednostkach uczestnictwa w TFI, nawet 400 złotych może zostać odjęte już „na starcie”, jako prowizja pobierana przez fundusz. Jeżeli dodamy do tego jeszcze prowizję za zbycie jednostek uczestnictwa plus podatek Belki, to już widzimy, że same opłaty oraz podatki są w stanie znacząco zniwelować zyski z naszej inwestycji.

W tym aspekcie lokowanie środków w Indywidualnych Kontach Emerytalnych lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego przedstawia się więc jako naprawdę wysoce korzystna propozycja. Do tego należy dodać jeszcze kwestię zasad dziedziczenia. Środki zgromadzone w ramach IKE lub IKZE są bowiem prawnie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Otwierając konto możemy również wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych oszczędności. Dzięki temu, oszczędzanie w ramach IKE czy IKZE jest także efektywną formą zatroszczenia się dobrobyt naszych bliskich w sytuacji, kiedy nas zabraknie.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!