Finanse

Czym się różni BIK od KRD?

Czym się różni BIK od KRD
Czym się różni BIK od KRD

Osoby planujące zaciągnięcie kredytu zwykle spotykają się z informacją, że przed podjęciem decyzji o przyznaniu środków dana instytucja weryfikuje historię kredytową w BIK lub KRD. Bazy te gromadzą dane na temat dłużników, dzięki czemu pozwalają na dokładne sprawdzenie wypłacalności potencjalnego kredytobiorcy oraz jego obecnych zadłużeń. Oba systemy dostarczają różnych informacji, a także występują między nimi istotne różnice.

Co to jest BIK?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi, przetwarza oraz udostępnia dane na temat klientów wszystkich zarejestrowanych instytucji udzielających kredytów i pożyczek. W systemie tym zebrane są różne informacje dotyczące konkretnych zobowiązań. Dane te mogą być oceniane negatywnie lub pozytywnie, zależnie od wypłacalności danej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. W BIK dostępne są informacje dotyczące zarówno rodzaju zaciągniętych zobowiązań, jak i faktu terminowego lub nieterminowego spłacania rat. Dla osób korzystających z usług kredytowych i pożyczkowych, dane zebrane w bazie mogą być bardzo istotne. W przypadku regularnej i terminowej spłaty wcześniejszych zadłużeń, wybrana instytucja chętniej udzieli kolejnej pożyczki. Dane na temat osób figurujących w BIK pozwalają bowiem na stworzenie scoringu, czyli systemu punktowego określającego wiarygodność kredytową. Na podstawie jego analizy, banki, firmy pozabankowe czy SKOK-i mogą łatwiej ocenić ryzyko kredytowe klienta oraz szybciej podjąć decyzję o przyznaniu finansowania. Po wygaśnięciu zobowiązań i udzieleniu zgody na przetwarzanie danych po spłaceniu wierzytelności, informacje wciąż mogą pozostawać w bazie. Takie rozwiązania ogranicza formalności dopełniane przy staraniach o kolejne finansowanie. Warto jednak pamiętać, że w wielu instytucjach możliwa jest pożyczka na raty bez weryfikacji w BIK.

Czym jest KRD?

KRD to Krajowy Rejestr Długów, czyli biuro informacji gospodarczej. W systemie tym gromadzone i udostępniane są dane dotyczące sytuacji finansowej zarówno osób prywatnych, jak i firm. Informacje te przekazywane są bankom, przedsiębiorstwom oraz samym konsumentom, którzy chcą sprawdzić swoją historię kredytową. Inaczej niż w przypadku BIK, KRD zbiera jedynie negatywne dane dotyczące dłużników. W przypadku zaległości ze spłatą zobowiązań, dana osoba zgłaszana jest do rejestru przez bank lub inny podmiot będący wierzycielem. Dla dłużników poszukujących planujących kolejne zobowiązanie optymalnym rozwiązaniem są wówczas pożyczki bez baz. Warto pamiętać, że do KRD można trafić nawet w przypadku zalegania ze spłatą za usługi sieci komórkowej i internetowe, czynsz mieszkaniowy czy zasądzone świadczenia alimentacyjne. Wpisy nie są jednak stałe. Po uregulowaniu zadłużenia wierzyciel musi zgłosić ten fakt w maksymalnie 14 dni, a negatywne dane znikają w ciągu kolejnego tygodnia.

Jakie są podstawowe różnice między BIK i KRD?

Główna różnica między BIK i KRD dotyczy momentu, w którym dana osoba trafia do rejestru. W pierwszym przypadku rejestrowane są wszystkie zadłużenia, co pozwala na wypracowanie pozytywnej lub negatywnej informacji kredytowej. Drugi system uwzględnia natomiast jedynie te osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, której zalegają ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Inną istotną różnicą jest zakres instytucji uprawnionych do zgłaszania dłużników w obu rejestrach. W przypadku BIK wpisy mogą być zamieszczane jedynie przez banki, wybrane firmy pozabankowe oraz SKOK-i. Z KRD dużo rzadziej korzystają instytucje bankowe czy kasy oszczędnościowo-kredytowe. Parabanki udzielające pożyczek mogą natomiast zgłaszać stosowne wpisy dopiero po 60 dniach od spóźnienia ze spłatą. Do składania wniosków w tej bazie uprawnione są również spółki kolejowe, ubezpieczalnie, spółdzielnie mieszkaniowe oraz dostawcy usług internetowych i telekomunikacyjnych, a także inni wierzyciele spełniający odpowiednie warunki. Informacje wprowadzone do BIK pozostają aktywne w bazie przez okres maksymalnie 5 lat, a w przypadku KRD nawet 10 lat.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować!